Закон про РТЦК та СП

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Микола Сапіга, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Микола Сапіга

Керуючись стаття 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.
Відповідно до ст. 19 Загальної декларації прав людини та ст. 10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)
Щодо надання публічної інформації стосовно утворення та діяльності Територіальних центри комплектування та соціальної підтримки (далї ТРЦК та СП)
1. Надайте інформацію яким Законом України (далі ЗУ) було перейменовано, реорганізовано чи ліквідовано військовi комісаріати (військкомати)?
2. Відповідно до ст 92. Конституції України (далі КУ) надати відповідь, яким ЗУ були створено ТЦРК та СП (надайте першу і останню сторінку закону) ?
3. Яким ЗУ регулюється та регламентується діяльність ТЦРК та СП, враховуючи те, що відповідно до ст. 19. КУ органи держвлади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені КУ та ЗУ(надайте копію першої і останньої сторінок)?

Звертаю вашу увагу на Указ Президента України №109, З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, не обґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг не обґрунтованими без роз'яснення заявникам по-рядку оскарження прийнятих за ними рішень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є принижуванням гідності і заниженням людини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з паспортами громадян України на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.
Дякую за відповідь!

З повагою,

Микола Сапіга

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments

Микола Сапіга

Коли особа безчестить документ, належним чином сформований і зареєстрований, то це може бути безчесне дійство… і може бути видано акт протесту. Коли людина зганьбила три досконалих інструменти, вона тоді повністю погодилась і прийняла на себе любу зв’язану з цим відповідальність, навіть якщо така згода і прийняття не було зроблено усно чи письмово.

Нижчепідписаний оголошує
©.:Микола: Петрович роду Сапіга,
Живий син, один з наРоду Народу Української Республіки, нащадок та Хранитель Землі своїх Предків, спадкоємець земель, води, повітря і природних ресурсів й понині є господарем на своїй землі; як свідомий представник, Співвласник національного багатства, державного та комунального майна Республіки по факту народження; використовуючи владу безпосередньо та реалізуючи право віддання безпосередніх наказів, керуючись принципом верховенства права, принципом справедливості, добросовісності та розумності; як Людина з повними правами, що самовизначилась; згідно своєї внутрішньої волі відкликаю будь-які електронні підписи особи “Сапіга Микола Петрович/САПІГА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ”, створені випадково, помилково, шляхом введення в оману і забороняю звертатися до мене словами пан, гр., фізособа, написання родового імені капслоком, а тільки згідно і виключно дотримуючись Українського правопису схваленого Кабінетом Міністрів України (Постанова №437 від 22 травня 2019 р. спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.) ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) § 49. Власні імена людей, а саме у такому порядку – Ім'я, По батькові, Прізвище(ім’я Роду) і це стосується і поштових конвертів, як визначення правосуб’єктності людини і громадянина у правових відносинах згідно Конституції України (ІМПЕРАТИВНИЙ ПРИПИС) та інших законів України.

Повторно!
У зв'язку з ненаданням чіткої однозначної відповіді щодо попереднього запиту на публічну інформацію та маніпуляцією юридичними термінами й поняттями попередню вашу відписку у вигляді посилання на сторінку https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1357... не акцептую
оскільки там не міститься відповіді на поставлені мною запитання, як от:
1. Надайте інформацію яким Законом України (далі ЗУ) було перейменовано, реорганізовано чи ліквідовано військовi комісаріати (військкомати)?
Згідно вашого посилання на Закону України від 30.03.2021 р. № 1357-IX "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" :
11. У статті 7 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127):
у другому реченні частини п’ятої слова "військовими комісаріатами" замінити словами "територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки";
у частині шостій слова "військові комісаріати" замінити словами "інші державні органи, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки".
18. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):
1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "військові комісаріати" замінити словами "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки";
24. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст.
324 із наступними змінами):
1) у статті 1:
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
"7. Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об’єднані районні), міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки)", не міститься жодної інформації про перейменування, реорганізацію чи ліквідацію військових комісаріатів, а мова йде лише про заміну слів, що не одне й те ж і є не відповіддю, а маніпуляцією.
Тому повторно вимагаю надати:
1. Фото(сканкопію першої і останньої сторінки з підписом президента України та гербовою печаткою згідно ст. 20 Конституції Українидалі( КУ) Закону України (далі ЗУ) було перейменовано, реорганізовано чи ліквідовано військовi комісаріати (військкомати)?
2. Відповідно до ст 92. КУ, яким ЗУ були створено ТЦРК та СП (надайте першу і останню сторінку закону з відповідними підписами і гербовою печаткою) ?
3. Яким ЗУ(надайте першу і останню сторінку закону з відповідними підписами і гербовою печаткою) регулюється та регламентується діяльність ТЦРК та СП, враховуючи те, що відповідно до ст. 19. КУ органи держвлади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені КУ та ЗУ(надайте копію першої і останньої сторінок)?

Звертаю вашу увагу на Указ Президента України №109, З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, не обґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг не обґрунтованими без роз'яснення заявникам по-рядку оскарження прийнятих за ними рішень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є приниженням гідності МужЧини та людини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного або письмового, та визначенні мого цивільного й правового статусу у будь-яких документах, форми пан, звертання САПІГА М./ САПІГА М.П., “фізична особа”, так як фізичні особи з ПАСПОРТАМИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.

Дякую за відповідь!

Я є автором-творцем даного документу, зміст якого можу тлумачити лише я і всі мої авторські права захищені вашим діючим законодавством. З повагою, без злоби і упередження.
Залишаю за собою усі права. Без обороту, без шкоди і збитків для мене й мого роду окрім прибутку.
Всі права збережено і захищено в міжнародному та внутрішньому законодавстві!
Честь маю ©: Микола син Петра з роду Сапіга/Основний кредитор/
Не приказу

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

3 Attachments