Закриття шкіл та лікарень

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віталій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Зведену інформацію у розрізі областей України про закриття і призупинення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та лікарень протягом 2010-2016 роки із зазначенням причин.

2. Надати планові показники на 2017-2018 роки щодо закриття і призупинення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та лікарень у розрізі областей України.

З повагою,

Віталій Тараненко.

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Â. ÒÀÐÀÍÅÍÊÓ

[FOI #20553 email]

                                                                                              

 

 

 

Øàíîâíèé ïàíå ³òàë³þ!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 20.04.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
18.07.2007
¹ 950, âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé
çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³
öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 16.10.2014 ¹ 630, ÌÎÍ º
ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî
çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó, çîêðåìà ó ñôåð³
îñâ³òè.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.03.2015 ¹ 267, âèçíà÷åíî, ùî ÌÎÇ º
ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî
çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» âèçíà÷åíî, ùî ì³ñöåâà
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ðåàë³çîâóº äåðæàâíó ïîë³òèêó â ãàëóç³ îñâ³òè,
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âæèâຠçàõîä³â äî çáåðåæåííÿ ìåðåæ³, çîêðåìà çàêëàä³â
îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òà ðîçðîáëÿº ïðîãíîçè ¿¿ ðîçâèòêó.

Çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” íàä³ñëàíî äî ÌÎÍ, ÌÎÇ,
îáëàñíèõ òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³é äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Закарпатська ОДА,

1 Attachment

Добридень ,

--
З повагою,
Закарпатська ОДА mailto:[адресу приховано]

Лист відправлено відділом інформаційно-
комп'ютерного забезпечення.
тел. (0312) 696073,696074,696012

Пошта ДОЗ,

1 Attachment

Лист електронної пошти ДОЗ Полтавської ОДА

З повагою,
Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА
36011, Полтавська обл., м. Полтава, Октябрський район, ВУЛ.СТРІТЕНСЬКА, будинок 44
+380 (532) 60-77-09

Кабінет Міністрів України

Управління освіти і науки Черкаської ОДА,

1 Attachment

Добрий день,

 
Прикріплені файли в листі:
1311.pdf
--
З повагою,
Управління освіти і науки Черкаської ОДА                        
 [1]mailto:[адресу приховано]

References

Visible links
1. mailto:[адресу приховано]

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,

2 Attachments

--
З повагою

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

ИАК КУ Лиманский ЦПМСП им М.И.Лядукина,

1 Attachment

КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна"

Покровськ Центр первинної медико-санітарної допомоги,

1 Attachment

--- Пересылаемое сообщение ---
От кого: Покровськ Центр первинної медико-санітарної допомоги
<[1][адресу приховано]>
Кому: <[2][адресу приховано]>, <[3][адресу приховано]>
Тема: Про запит ПІ (щодо ліквідації та реорганізації амбулаторій)
Дата: 03 мая 2017, 09:42:16

References

Visible links
1. mailto:[адресу приховано]
2. mailto:[адресу приховано]
3. mailto:[адресу приховано]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

районний ЦПМСД Великоновосілківський,

1 Attachment

Першотравневий ЦПМСД,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

КУ "Бахмутский районный центр ПМСП",

1 Attachment

Приемная КУЗО "ЦПМСП Бахмутского городского совета",

1 Attachment

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Селидовская ЦГБ,

1 Attachment


 

КЗ "Нікольський ЦПМСД",

1 Attachment

КЗ "Нікольський ЦПМСД"

пятый центр приемная,

1 Attachment

С уважением,
КУ «Центр первичной медико-
санитарной помощи №5 г. Мариуполя»

Луганська обласна державна адміністрація,

1 Attachment

Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь,

1 Attachment

--
З повагою,
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласна лікарня інтенсивного
лікування м.Маріуполь"

МВОЗ Дружківка,

1 Attachment

--
З повагою,

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Евгения Юрченко,

1 Attachment

З повагою, Волноваський РЦПМСД.

Статистика,

1 Attachment

Катерина Бондаренко,

1 Attachment

Мангушская ЦРБ,

1 Attachment

--
Мангушская ЦРБ