Запит на громадянство

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Валерій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Живий Мужчина з правами Людини, з Власним ім'ям Валерій ім'я по батьку Валерій ім'я роду Браженко, день народження 31 травня 1988 року, місце народження м.Ізюм в Харківській області УРСР / СРСР, вимагаю надати Мені правдиву відповідь на запит, відповідно до ст. 34, 40 Конституції Украіни протягом п'ятиденного сроку наступну інформацію :

- Копію рішення Президії Верховної Ради УРСР / СРСР;
про вихід із громадянства УРСР / СРСР;
про втрату громадянства УРСР / СРСР;
про позбавлення громадянства УРСР / СРСР.

За період часу з 17 березня 1991 року, по 23 серпня 1991 року.

- Копію рішення з Адміністрації Президента України про надання громадаянства
України

За період часу з 24 серпня 1991 року, по 19 липня 2023 року.

Вимагаю надати вірно оформленні відповіді, з печаткою, підписом та вказаними ким підписані, згідно Українського правопису та не ссилатися на текст, який викладений в інформаційній базі rada.gov.ua, де знаходяться тексти документів та не є офіційним виданням.

Відповідь надати протягом 5 днів, з моменту отримання запиту.

З повагою Жива Людина МужЧина Валерій

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-08-04 11:33, Валерій написав:

показати цитоване

Відповідно до Положення про Державну міграційну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360
Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує
державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить
суспільний інтерес визначає Закон України «Про доступ до публічної
інформації» (далі – Закон).
Частиною першою статті 1 Закону визначено, що публічна інформація – це
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.
Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за
запитами на інформацію. Запит на інформацію – це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у
його володінні. Розпорядники інформації зобов'язані, зокрема,
оприлюднювати інформацію про систему обліку, види інформації, яку
зберігає розпорядник (пункт 2 статті 5, пункт 5 частини першої статті
15, частина перша статті 19 Закону).
Відповідно до положень статті 21 Закону України «Про інформацію»
інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова
інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація,
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів
владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за
бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно
до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Водночас, відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних
даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
До того ж, рішенням Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року
№ 2-рп/2012 роз’яснено, що перелік даних про особу, які визнаються як
конфіденційна інформація, не є вичерпним.
Отже, запитувана інформація з Єдиного державного демографічного реєстру
та документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус, інформація, яка міститься в графі
«громадянство» щодо особи запитувача, підпадає під поняття «персональні
дані» та є конфіденційною.
Так, частиною першою статті 24 Закону України «Про захист персональних
даних» визначено, що володільці, розпорядники персональних даних та
треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових
втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного
знищення чи доступу до персональних даних.
Статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено
порядок доступу до персональних даних.
Зокрема, порядком визначено те, що суб'єкт відносин, пов'язаних з
персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до
персональних даних володільцю персональних даних.
У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);
3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
Ураховуючи вищезазначене, відповідно до вимог статті 16 Закону України
«Про захист персональних даних», надання запитуваної інформації (яка
передбачає обробку персональних даних та містить персональні дані)
можливе за умови подання до ДМС відповідного запиту щодо доступу до
персональних даних.
На підставі вищевикладеного, з урахуванням невідповідності поданого
запиту вимогам, визначеним статтею 16 Закону України «Про захист
персональних даних» до запиту щодо доступу до персональних даних, ДМС
відмовляє у доступі до запитуваної інформації.

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів

Я не фізична особа, а людина з Власним ім'ям Валерій. Всю інформацію для надання відповіді я надав. Також повторюсь я не фізична особа, моя правосуб'єктність людина згідно Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Конституції України, Загальної декларація прав людини , Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Українскього правопису де вказано, що людина вказується з ім'я, побатькові та прізвіща, тому ваша відповідь не є чесна та правдива!