запит щодо наявності контракта між Чернівецькою міською радою та директором МКП"Чернівцітеплокомуненерго" Ніколенко І.О.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня, Чернівецький міський голово Клічук Р.В. відповідальна посадова особа на виконання зобов"язань.
інформаційний запит №20211015-02 від 15.10.2021р.

До вас звертається Людина в правовому статусі Людина Зінаїда Іванівна з Роду Ротар.Беручи до уваги ,що в ваші обов᾿язки входить здійснення узазагальненого обліку майна та контролю за використанням майна,що є комунальною власністю Чернівецької міської територіальної громади ,як посадовою особою. 2021року місяця вересня дня 28 мною був зроблений запит не публічну інформацію розпорядником якої є Чернівецька міська рада за №20210928-01. На мій запит отримала абсолютно некомпетентну і таку ,що вводить в оману відповідь від МКП"Чернівцітеплокомуненерго" в особі директора Ніколенко І.О. А саме отриманій лист оформлений неналежним чином згідно вимог ДСТУ 4163:2020 відповідно до пунктів 5.22 - 5.23 і вбачає правочин нікчемним згідно положень Цивільного кодексу ст.27, ст.228. В таких відвертих діях введення в оману ,мене Людинум в правовому статусі Людина вбачаю порушення своїх конституційних прав не акцептую . А також наголошую, що це є приниження Гідністі Людини, Честі Людини, порушення Міжнародних договорів, які зазначені у запиті, звідси випливає,що підписант визнав Себе не дієздатним та не компетентним.
Проголошуючи та утверджуючи Свою Волю а також беручи до уваги писані для вас статті, даю другий шанс та проявляю Свою Волю з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь.
Ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Ст.21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Ст. 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції..
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Тому Наголошую, що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де сказано, що “беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.
Згідно Статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
Згідно ст. 22 Конституції України Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Згідно ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.
Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.
Зауважую, що Людина в правовому статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.
Також згідно статті 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства
1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,
Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, хочу (Проявляю та Утверджую Свою Волю)
в правовому статусі Людина отримати компетентну відповідь під Вашу особисту відповідальність:
А також на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Реалізуючи свої права Людини в правовому статусі Людина за народженням Жінка хочу отримати наступну інформацію:

1) Надайте належним чином завірену фотокопію документу де згідно ст.78 п.3 Господарського кодексу та Статуту Підприємства вказано якої власності майно комунального унітарного Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне). Тобто "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" визначено як комунальне унітарне підприємство комерційне або некомерційне.
2) Надайте належним чином оформлені фотокопії підтверджуючих документів, хто власник земель ,що знаходиться у постійному користуванні земельних ділянок на яких розміщені виробничі обєкти та мережі МКП "ЧЕРНІВЦ ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО". Я як член тергромади міста зобов"язую надати витяг з поземельної книги,реєстру Держгеокадастру або інші джерела підтвердження хто є власник земель.
3) Відповідно до Статуту Підприємства затвердженого рішенням Чернівецької міської ради від 27.07.2006 року п.1 Власником є представницький орган міської ради, виходячи з цього беручи до уваги п.6.5 СтатутуПідприємства надайте належним чином оформлену фотокопію контракту призначення на посаду директором Підприємства Ніколенко Ігора Олеговича.

З моменту отримання Мого Волевиявлення, категорично забороняю (накладаю Заборону)
1) застосовувати до ©: Зінаїди Іванівни з Роду Ротар всі презумпції та фікції;
2)приєднувати ©:Зінаїду Іванівну з Роду Ротар: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;
збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні дані ©:Зінаїди Іванівни з Роду Ротар і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Її Родові імена, включаючи транскордонну передачу.
3) Реалізуючи права Людини, ©: Зінаїди Іванівни з Роду Ротар яка звернулася як Людина в правовому статусі Людина,
а) Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Людині в правовому статусі Людина, Зінаїді Іванівні з Роду Ротар
б )Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність.
Тому на підставі вище викладеного Утверджую Свою Волю :
1) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
2) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Людину, протягом 5 (п’яти) днів повинен надати Мені компетентна посадова особа, який/яка несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.
Ваші конклюдентні дії і відповіді не по суті є акцептом мого Волевиявлення ,визнаються такими ,що замінюють підпис про акцепт.
Також нагадую, що злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
3) Дане Волевиявлення , яке надіслане від Людини в правовому статусі Людина, не є зверненням громадян, а є Волевиявленням Основного Кредитора, перед яким держава виступає як зобовязальна сторона.
4) Нагадую, що звернення фізосіб реєструються, громадян - облікуються, а , Волевиявлення Людини приймаються протоколом.
Тому Прийняти Моє Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді.

Волевиявлення не є конклюдентною дією щодо укладення будь-якого договору !!!
Без шкоди і упередження. Залишаю за собою всі майнові та інші права.
Без обороту на мене та мій Рід.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення залишаю виключно за собою.
Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації про що повідомити запитувача данної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
З повагою,
Людина в правовому статусі Людина Зінаїда Іванівна з Роду Ротар

З повагою,

Зінаїда Іванівна з Роду Ротар

Тепло Чернівці,

1 Attachment

З повагою 
МКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

Тепло Чернівці,

1 Attachment

Доповнення до інформаційного запиту.
 З повагою 
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"
пт, 22 жовт. 2021 о 09:59 Тепло Чернівці <[1][email address]> пише:

З повагою 
МКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

References

Visible links
1. mailto:[email address]