запит щодо утворення Чернівцітеплокомуенерго

Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня! вих.№ 20210928-01
Відповідальній особі на виконання зобовязань.
До вас звертається Людина в правовому статусі Людина Зінаїда Іванівна з Роду Ротар. Проголошуючи та утверджуючи Свою Волю а також беручи до уваги писані для вас статті:
Ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Ст.21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Ст. 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції..
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Тому Наголошую, що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де сказано, що “беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.
Згідно Статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
Згідно Статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в правовому статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Також згідно статті 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

на підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,
Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, хочу (Проявляю та Утверджую Свою Волю)
в правовому статусі Людина отримати компетентну відповідь під Вашу особисту відповідальність:
А також на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, надайте наступну інформацію (наступні документи):
1) Надайте належним чином завірену фотокопію рішення хто і коли утворив МКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" як унітарне комунальне підприємство. А також
відповідно до Господарського Кодексу ст,78 п.3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство). Надайте належним чином оформлені фотокопії підтверджуючих документів де вказано , що комунальне підприємство МКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" визначено як комунальне підприємство комерційне або некомерційне.
2) Надайте належним чином оформлені фотокопії актів прийому передачі основних засобів в т.ч. теплових мереж, котелень та інших виробничих обєктів від Чернівецької міської ради МКП "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО",посилання на публікацію "На МКП "Чернівцітеплокомуненерго"провели незалежний аудит" п.4 по тексту, компанією " Кроу Україна" станом на кінець 2020р. (згідно договору від 05.03.2021р. №21/1123-У( офіційний веб-портал Чернівецької міської ради).
3) Надайте належним чином оформлені фотокопії підтверджуючих документів, хто власник земель ,що знаходиться у постійному користуванні земельних ділянок на яких розміщені виробничі обєкти та мережі МКП ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО. Я як член тергромади міста який маю інтерес використання земель тергромади, як власник (ст.13 Конституції України)
4).Надати завірену належним чином копію оригіналу документу, якій встановлює право ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ 36068147 бути засновником юридичної особи код ЄДРОПУ 34519280 з назвою «МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМТСВО «ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
5). Надати відомості щодо котельні, яка забезпечує теплом будинок 79 по вул.
Героїв Майдану
6).Згідно Господарському кодексу ст. 78 п.8 Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Тому надайте належним чином оформлені фотокопіюї річних фінансових звітів : рік 2018-2019; рік 2019-2020 відповідно.
7 .Надати належним чином оформлену фотокопію документу щодо річного доходу за 2020 рік, яке отримало МКП «ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 34519280

З моменту отримання Мого Волевиявлення, категорично забороняю (накладаю Заборону)

1) застосовувати до ©: Зінаїди Іванівни з Роду Ротар всі презумпції та фікції;

2)приєднувати ©:Зінаїду Іванівну з Роду Ротар: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;

збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні дані ©:Зінаїди Іванівни з Роду Ротар і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Її Родові імена, включаючи транскордонну передачу.

3) Реалізуючи права Людини, ©: Зінаїди Іванівни з Роду Ротар яка звернулася як Людина в правовому статусі Людина,

а) Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Людині в правовому статусі Людина, Зінаїді Іванівні з Роду Ротар

б )Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність.
Тому на підставі вище викладеного Утверджую Свою Волю :
1) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
2) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Людину, протягом 5 (п’яти) днів повинен надати Мені компетентна посадова особа, який/яка несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.
Також нагадую, що злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
3) Дане Волевиявлення , яке надіслане від Людини в правовому статусі Людина, не є зверненням громадян, а є Волевиявленням Основного Кредитора, перед яким держава виступає як зобовязальна сторона.
4) Нагадую, що звернення фізосіб реєструються, громадян - облікуються, а , Волевиявлення Людини приймаються протоколом.
Тому Прийняти Моє Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді.

Також нагадую, що злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.

Волевиявлення не є конклюдентною дією щодо укладення будь-якого договору !!!
Без шкоди і упередження. Залишаю за собою всі майнові та інші права.
Без обороту на мене та мій Рід.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення залишаю виключно за собою.
Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації про що повідомити запитувача данної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З повагою,
Людина в правовому статусі Людина Зінаїда Іваніва з Роду Ротар

Secretar Teplo,

1 Attachment

Відповідь на на інформаційний запит, а також відправлено у письмовому
вигляді укрпоштою.